Salgs- og leveringsbetingelser | Maguru

Salgs- og leveringsbetingelser

Opdateret 11. juni 2023

1 AFTALEN

1.1 Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Aftalen”) finder anvendelse for Kundens brug af Magurus løsninger, herefter tilsammen benævnt ”Løsningerne”. Eventuelle afvigelser fra nærværende betingelser skal være skriftligt aftalt mellem parterne.

Løsningerne er ejet og drevet af Calio ApS (herefter benævnt ”Maguru”), Reventlowsgade 24, 1tv. 1651 København, CVR-nr.: 43765876.

1.2 Maguru forbeholder sig ret til at bruge Kundens oplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

2 Hjemmeside

2.1 Efter Kundens accept af aftalen påbegynder Maguru udarbejdelse af en hjemmeside til Kunden i Magurus forhåndslavede skabeloner, der tilpasses til kundens behov og brand.

2.2  Hjemmesiden laves i CMS-systemet WordPress, som kunden får en redaktør adgang til. Kunden ejer selv teksterne og billederne, men selve designet er ejet af Maguru og kan ikke flyttes til andre udbydere.

2.3 Hjemmesiden udarbejdes således at den er optimeret til søgemaskiner og i responsivt design så den virker på både computer, tablet og mobiltelefoner.

2.4 Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale, herunder billeder og tekst, i korrekte formater til brug for udarbejdelse af hjemmeside med videre, hurtigst muligt efter aftalens indgåelse.

3  Domænenavn

3.1 Det er Kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har Kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Maguru efter aftale bistå Kunden med registrering af et domænenavn til brug for Kundens hjemmeside. Maguru medvirker da alene som formidler i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på Kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet.

3.2 Ønsker Kunden at benytte deres eksisterende domænenavn, skal Kunden informere og bistå Maguru med kontakten til den person, virksomhed eller hjemmesideudbyder, som på nuværende tidspunkt administrerer domænet, for at Maguru kan flytte domænet ved lancering af hjemmesiden.

3.3 Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Maguru kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

3.4 Det er et krav at domænenavnet registreres til Magurus navneserver. Maguru garanterer ikke for fuld funktionalitet af domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

3.5 Maguru er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, eksempelvis Punktum DK(tidligere DK Hostmaster).

4 Aktivering af hjemmeside

4.1 Den af Maguru udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver med en midlertidig hjemmeside adresse. Aktivering sker ved Kundens godkendelse af hjemmesiden. Ved aktivering vil det domænenavn, Kunden har valgt, blive flyttet så det peger på den af Maguru udarbejdede hjemmeside.

4.2 Efter aktivering foretager Maguru tilmelding af Kundens hjemmeside til eksempelvis Google My Business, Google Analytics og Google Search Console m.v. og sørger for, at hjemmesiden til enhver tid er optimeret og opdateret i forhold til søgemaskiner.

5 Google Ads

5.1 Maguru kan overtage Kundens eksisterende Google Ads-konto eller oprette en ny Google Ads-konto til Kunden. Kunden skal altid afregne sit Google Ads-forbrug direkte med Google. Desuden skal det bemærkes, at Kunden altid bør sætte betalingen til ‘automatisk’ i Google Ads’ betalings setup, da kampagnen ellers vil stoppe hver gang der skal foretages en ny betaling. Idet Kunden vælger manuel betaling, fralægger Maguru sig alt ansvar, såfremt kampagnen deaktiveres af Google pga. manglende indbetaling.

5.2 Da et tilfredsstillende resultat i høj grad afhænger af samspillet mellem de forskellige elementer i Løsningen, håndterer Maguru ikke Google Ads annoncer, som linker til en hjemmeside produceret og hostet hos en anden leverandør.

6 E-mail (tilvalg)

6.1 Kunden kan vælge mellem Gmail eller Outlook. Prisen per konto er 99 kr. om måneden.

6.2 E-mailløsningen administreres af Maguru, men er udbudt af enten Gmail eller Outlook.

6.3 Maguru bistår ifm. opstart i rimeligt omfang med flytning af e-mails fra Kundens eksisterende e-mail udbyder til Magurus e-mail udbyder.

7 Support, tilpasninger med videre

7.1 I aftaleperioden foretager Maguru vederlagsfrit indholdsmæssige rettelser på hjemmesiden og i annoncekampagnen samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som Kunden fremsender.

7.2 Maguru yder endvidere vederlagsfri rådgivning til Kunden omkring Løsningen, herunder størrelse af Kundens annoncebudget, optimering af indhold på hjemmesiden, brug af kundeportalen mv.

7.3 Maguru garanterer en oppetid (tid hvor hjemmesiden er tilgængelig online) på 99% og tilstræber generelt en så høj og stabil oppetid som muligt døgnet rundt.

7.4 Der er installeret relevant overvågningsværktøj på Magurus systemer, som kan registrere eventuelle nedbrud eller uregelmæssigheder.

7.5 Der tages rutinemæssigt backup af hjemmesiden. Da Kunden kan have indlagt data siden seneste backup og frem til et eventuelt nedbrud, kan de data, der er indlagt siden seneste backup beskadiges og/eller tabes. Maguru fraskriver sig ethvert ansvar i den anledning, herunder erstatningsansvaret for såvel Kundens direkte som indirekte tab. Magurus eneste forpligtelse i forbindelse med nedbrud er at reetablere de indlagte data ud fra den seneste backup. Kunden opfordres derfor til at foretage løbende backup.

8 Min Håndværker

8.1 Maguru opretter Kunden på Min Håndværker platformen, så Kunden er synlig på Min Håndværker hjemmesiden.

9 Support

9.1 Maguru yder teknisk support på løsningen. 

10 PRISER OG BETALING

10.1 De til enhver tid gældende priser for Løsningerne fremgår af Magurus hjemmeside, www.maguru.dk. Alle priser er anført i danske kroner (DKK) eksklusiv moms.

10.2 Fakturering af opstartspriser sker forud ved aftalens indgåelse.

10.3 Fakturering af abonnement sker forud for 3 måneder ad gangen, efter aftale med Kunden, startende fra den dag Løsningerne lanceres eller fra den med Kunden aftalte lanceringsdato såfremt en specifik lanceringsdato er aftalt.

10.4 Er Kunden årsag til at Løsningerne ikke kan lanceres fordi det aftalte materiale af Kunden ikke leveres til tiden eller Kunden ikke rettidigt (svarende til 3 arbejdsdage) har svaret på eventuelle spørgsmål eller henvendelser fra Maguru, forbeholder Maguru sig ret til at starte abonnementsperioden 30 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er aftalt en specifik lanceringsdato, forbeholder maguru sig retten til at starte abonnementsperioden fra denne lanceringsdato.

10.5 Er Maguru årsag til at Løsningerne ikke kan lanceres startes abonnementsperioden den dag Løsningerne lanceres.

10.6 Den første faktura Kunden modtager udligner perioden således at der efterfølgende faktureres for hele kvartaler eller efter aftale med Kunden.

10.7 I tilfælde af forsinket betaling, er Maguru berettiget til at opkræve rente på 2% pr. påbegyndt måned af det fulde tilgodehavende fra forfaldsdagen til betaling sker. Betalingsfrist for fakturaer er 8 dage netto.

10.8 Ved forsinket betaling vil Maguru fremsende rykkerskrivelser pr. e-mail til den af Kundens kontaktperson angivne e-mailadresse, ligesom rykkerskrivelse også fremsendes pr. brev til den af Kunden oplyste adresse. I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser vil Kunden blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver rykkerskrivelse fra og med den 2. rykker.

10.9 I tilfælde, hvor det gøres gældende, at Kunden skylder Maguru et pengebeløb, skal sager vedrørende ubestridte krav på under 100.000 kr. behandles ved fogedretten efter den forenklede inkassoproces, mens alle andre krav skal behandles som en småsag efter reglerne i småsagsprocessen, herunder også sager vedrørende bestridte krav på over 50.000 kr.

10.10 I overensstemmelse med punkt 7 er Kunden forpligtet til straks at give besked til Maguru, hvis Kundens kontaktoplysninger ændres. Det er aftalt mellem parterne, at henvendelse til Kunden fra Maguru eller fra en samarbejdspartner til Maguru kan ske via brev, e-mail, telefon og SMS.

10.11 Maguru er berettiget til at ændre sine priser med 2 måneders varsel. Prisstigninger vil blive varslet til Kunden ved udsendelse af en e-mail til den af Kundens kontaktperson oplyste e-mailadresse.

11 AFTALEPERIODENS OPSTART OG OPHØR

11.1 Aftaleperioden starter når Løsningerne lanceres for Kunden (eller 30 dage efter aftalens indgåelse såfremt forsinkelser skyldes Kunden, jf. pkt. 10.5) og løber indtil abonnementet opsiges af Kunden.

11.2 Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med udløb indtil den nuværende faktureringsperiode men minimum 30 dage. Så hvis aftalen opsiges med under 30 dage til næste fakturering, vil aftalen løbe indtil næste faktureringsperiode er slut.

11.3 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve Aftalen for fremtiden. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet manglende eller forsinket betaling.

12 KONTAKT 

12.1 Kunden kan kontakte Maguru pr. e-mail eller telefonisk på hverdage mellem kl. 08.00 og 18.00 på telefonnummer +45 55 22 61 99 eller e-mail support@maguru.dk

12.2 Kunden er berettiget til gratis e-mail og telefonsupport vedrørende Løsningerne. 

13 Kontakt til Kunden

13.1 Kunden er til enhver tid forpligtet til og ansvarlig for at give Maguru besked, såfremt Kundens adresse, e-mail-adresser, telefonnummer eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

13.2 Kunden skal sørge for, at Maguru altid er i besiddelse af mindst én e-mail adresse hos Kunden, som Kunden ofte kontrollerer for ny post. E-mail adressen vil af Maguru blandt andet blive anvendt til fremsendelse af oplysninger om drift og lignende.

13.3 Kunden accepterer, at Maguru til den af Kunden oplyste e-mailadresse løbende sender e-mails vedrørende servicemeddelelser, ændringer og nyheder omkring Maguru.

14 LOVLIGHED OG GARANTI

14.1 Maguru påtager sig intet ansvar for lovligheden af Kundens egen brug af Løsningerne eller indholdet af de af Kunden indlagte data i Løsningerne. Det er alene Kundens ansvar at overholde lovgivningen over for egne kunder og tredjemand.

14.2 Kunden friholder Maguru for ethvert krav og omkostninger i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod Maguru i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller Kundens overtrædelse af gældende lovgivning. Dette gælder uanset, om kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget. Maguru er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til uden varsel at hindre Kundens brug af Løsningen.

15 RETTIGHEDER

15.1 Maguru har alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til den kode, der stilles til rådighed for Kunden i forbindelse med Aftalen.

15.2 Kunden opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den til rådighed stillede kode og er ikke berettiget til at kopiere koden i videre omfang end nødvendigt af hensyn til den brug, som Aftalen hjemler.

15.3 Kunden opnår ikke i medfør af Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i Løsningen, bortset fra den i Aftalen anførte brugsret.

15.4 Kundens brugsret til den til rådighed stillede kode er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til Maguru.

15.5 Kunden er i tilfælde af Aftalens ophør berettiget til at medtage e-mails, billeder, tekst og andet materiale med undtagelse af materiale, hvortil tredjemand har rettigheder.

15.6 Kundens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

16. ANSVAR

16.1 Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

16.2 Magurus erstatningsansvar over for Kunden kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder eventuelt erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til 25% af det af Kunden til Maguru betalte vederlag for de seneste 12 måneder, før skaden indtrådte, og Maguru kan ikke drages til ansvar for Kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af kundedata samt øvrige følgeskader. Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

16.3 Maguru kan redelegere (flytte) et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver Maguru sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle e-mail konti samt i tilfælde, hvor Kunden har egen e-mail server, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af e-mail. Maguru yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på Kundens egen og/eller tredjeparts e-mailserver ved redelegering af et domænenavn.

16.4 Maguru fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af Kunden eller foretaget af Maguru på baggrund af Kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner.

16.5 Maguru kan efter aftale bistå Kunden med at opsige og overflytte et engagement fra en tidligere leverandør. I de tilfælde er det ultimativt Kundens eget ansvar at sikre, at aftaler er korrekt opsagt. Maguru kan ikke gøres ansvarlig for omkostninger som følge af, at et tidligere engagement ikke er opsagt korrekt eller rettidigt.

16.6 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af Aftalen eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, død hos nøglemedarbejdere, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

17. OVERDRAGELSE

17.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Magurus skriftlige samtykke.

17.2 Maguru er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

18. ÆNDRINGER

18.1 Aftalen kan til enhver tid ændres af Maguru med 2 måneders varsel. Ændring af Aftalen vil blive varslet på Magurus hjemmeside, ligesom Maguru vil udsende en servicemail til Kunden, der orienterer om ændringen.

19. TVISTER

19.1 Enhver tvist mellem Maguru og Kunden, der vedrører eller udspringer af Aftalen, skal afgøres efter dansk ret ved Magurus til enhver tid værende hjemting i Danmark.

Få en snak

Udfyld formularen nedenfor, så ringer vi op til en uforpligtende snak.

    *

    *

    *