Terms and conditions | Maguru

Terms and conditions

Sorry for the inconvenience but this text is only available in Danish.

 

1. AFTALEN

1.1 Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Aftalen”) finder anvendelse for kundens brug af Maguru-løsningen (herefter benævnt ”Løsningen”). Løsningen er ejet og drevet af Maguru A/S (herefter benævnt ”Maguru”), Skelbækgade 2-4, 5. sal, DK-1717 København V, CVR-nr.: 35848797.

2. YDELSEN OG YDELSENS OMFANG

2.1 Gennem Aftalen opnår kunden adgang til Løsningen. Løsningen består af dels en hjemmeside, dels en e-mail løsning, dels opsætning og drift af online annoncering gennem Google AdWords og dels registrering af telefonopkald- og henvendelser samt e-mail og telefonsupport, jf. nærmere nedenfor.

2.2 Hjemmeside

2.2.1 Efter kundens accept af aftalen påbegynder Maguru udarbejdelse af en hjemmeside til kunden i Magurus CMS-system ud fra drøftelser mellem parterne.

2.2.2 Hjemmesiden udarbejdes således at den er optimeret til søgemaskiner og virker på både computer, tablet og mobiltelefoner (smartphones).

2.2.3 Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale, herunder billeder og tekst, i korrekte formater til brug for udarbejdelse af hjemmeside med videre, hurtigst muligt efter aftalens indgåelse.

2.3 Domænenavn

2.3.1 Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Maguru efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for kundens hjemmeside. Maguru medvirker da alene som formidler i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet.

2.3.1.1 Ønsker kunden at benytte deres eksisterende domænenavn, skal kunden informere og bistå Maguru med kontakten med den person, virksomhed eller hjemmesideudbyder, som på nuværende tidspunkt administrerer domænet, for at Maguru kan flytte domænet ved lancering af hjemmesiden.

2.3.2 Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Maguru kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

2.3.3 Det er et krav at domænenavnet registreres til Magurus navneserver. Maguru garanterer ikke for fuld funktionalitet af domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

2.3.4 Maguru er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, eksempelvis DK Hostmaster.

2.4 Aktivering af hjemmeside

2.4.1 Den af Maguru udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver med en midlertidig hjemmeside adresse. Aktivering sker ved kundens godkendelse af hjemmesiden. Ved aktivering vil det domænenavn, kunden har valgt, blive flyttet så det peger på den af Maguru udarbejdede hjemmeside.

2.4.2 Efter aktivering foretager Maguru tilmelding af kundens hjemmeside til eksempelvis Google My Business, Google Analytics og Google Search Console m.v. og sørger for, at hjemmesiden til enhver tid er optimeret og opdateret i forhold til søgemaskiner.

2.5 Google AdWords

2.5.1 Maguru kan overtage kundens eksisterende AdWords-konto eller oprette en ny AdWords-konto til kunden. Kunden skal altid afregne sit Adwords-forbrug direkte med Google. Desuden skal det bemærkes, at Kunden altid bør sætte betalingen til ‘automatisk’ i Googles Adwords-betalingssetup, da kampagnen ellers vil stoppe hver gang der skal foretages en ny betaling. Idet Kunden vælger manuel betaling, fralægger Maguru sig alt ansvar, såfremt kampagnen deaktiveres af Google pga. manglende indbetaling.

2.5.2 Da et tilfredsstillende resultat i høj grad afhænger af samspillet mellem de forskellige elementer i Løsningen, kører Maguru ikke AdWords annoncer, som linker til en hjemmeside produceret og hostet hos en anden leverandør.

2.6 E-mail

2.6.1 Løsningen inkluderer op til 20 e-mail konti (e-mailadresser med separat login) tilknyttet Kundens domænenavn, med hver 2 GB. plads.

2.6.2 En e-mailkonto kan tilgås via Magurus webmail klient gennem en browser eller via 3. parts software, som understøtter IMAP eller POP3.

2.6.3 Maguru prøver så vidt muligt at begrænse antallet af SPAM e-mails (reklame e-mails sendt af en 3. part uden forudgående accept), men er ikke ansvarlig for SPAM e-mails som kunden måtte modtage, samt SPAM e-mails som måtte blive sendt fra kundens e-mail eller domænenavn.

2.6.4 Maguru bistår ifm. opstart i rimeligt omfang med flytning af e-mails fra Kundens eksisterende e-mailudbyder til Maguru’s.

2.6.5 Løsningen inkluderer ikke en kalenderfunktion.

2.7 Kundeportal, statistik med videre

2.7.1 Kunden har fra indgåelse af Aftalen adgang til en kundeportal via et særligt login. Via kundeportalen opnår kunden blandt andet adgang til statistiske oplysninger vedrørende hjemmesiden og annoncering; rapportering og detaljering af henvendelser, herunder optagne telefonopkald og henvendelser via hjemmesiden; mulighed for afspilning af telefonopkald og kontaktoplysninger på kunder, der er kommet ind via hjemmesiden.

2.7.2 Maguru forbeholder sig ret til at bruge kundens oplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

2.8 Facebook annoncering

2.8.1 Maguru opretter mod et tillæg en Facebookside for kunden.

2.8.2 Maguru opretter og driver Facebook annoncer for kunden på en måde så det aftalte budget bruges på den bedst mulige måde. Valget af annoncetyper foretages som udgangspunkt alene af Maguru.

2.8.3 Kundens annoncebudget afregnes månedligt som et gennemsnit. Ønsker kunden selv at afregne annoncebudgettet direkte med Facebook, skal kunden varetage al opsætning og efterfølgende håndtering, der er forbundet med afregningen.

2.8.4 Facebook annoncering indeholder ikke andre Facebook relaterede aktiviteter såsom boost af indlæg, besvarelse af kommentarer, løbende opdatering af Facebookside mv.

2.9 Maguru Callcenter

2.9.1 Maguru Callcenter løsningen viderestiller ubesvarede opkald til Maguru call center, der besvarer opkald og tager imod besked til Maguru kunden.

2.9.2 Prisen for Maguru call center takseres pr. behandlet opkald og prisen pr. behandlet opkald er afhængig af forbrug. Forbrugsprisen faktureres bagud månedsvis.

2.9.3 Ved viderestiling af opkald kan omkostninger hos teleselskab forekomme.

 

3. PRISER OG BETALING

3.1 Den til enhver tid gældende pris for grundabonnementet fremgår af Magurus hjemmeside, www.maguru.dk. Alle priser er anført i danske kroner (DKK) eksklusiv moms.

3.2 Fakturering af opstartspriser sker forud ved aftalens indgåelse.

3.3 Det er en forudsætning for brug af Løsningen, at der sker tilmelding til betalingsservice. Der tillægges et månedligt administrationsgebyr på kr. 250 til Kunden, såfremt denne ikke er tilmeldt betalingsservice.

3.4 Kunden faktureres forud én måned eller ét år ad gangen for abonnementet, efter aftale med kunden, startende fra den dag hjemmesiden lanceres eller fra den med kunden aftalte lanceringsdato. Det er mellem parterne aftalt at begge skal arbejde aktivt for at hjemmesiden lanceres før eller på lanceringsdatoen.

3.4.1 Er kunden årsag til at hjemmesiden ikke kan lanceres før eller på lanceringsdatoen, fordi det aftalte materiale af kunden ikke leveres til tiden eller kunden ikke rettidigt (svarende til 3 arbejdsdage) har svaret på eventuelle spørgsmål eller henvendelser fra Maguru angående hjemmesiden, faktureres kunden for abonnementet fra den aftalte lanceringsdato.

3.4.2 Er Maguru årsag til at hjemmesiden ikke kan lanceres før eller på lanceringsdatoen, fordi eventuelt materiale, udkast til design eller lignende ikke er leveret til den aftalte tid, faktureres kunden for abonnementet fra den dag hjemmesiden lanceres.

3.5 Kunden faktureres forud én måned eller ét år ad gangen for abonnementet efter aftale med kunden, startende fra 14 dage efter første møde omkring CRM, hvor onboarding igangsættes. Det er mellem parterne aftalt at begge skal arbejde aktivt for at, CRM efter disse 14 dage er fuldt onboardet, så produktet kan tages i brug.

3.6 I tilfælde af forsinket betaling, herunder hvis der er sket afmelding fra betalingsservice, er Maguru berettiget til at opkræve rente på 2% pr. påbegyndt måned af det fulde tilgodehavende fra forfaldsdagen til betaling sker. Betalingsfrist for fakturaer, der ikke er tilmeldt betalingsservice, er 8 dage netto.

3.6.1 Ved forsinket betaling vil Maguru fremsende rykkerskrivelser pr. e-mail til den af kundens kontaktperson angivne e-mailadresse, ligesom rykkerskrivelse også fremsendes pr. brev til den af kunden oplyste adresse. I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser vil kunden blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver rykkerskrivelse fra og med den 2. rykker.

3.7 Maguru er berettiget til at ændre sine priser med 2 måneders varsel. Prisstigninger vil blive varslet til kunden ved udsendelse af en e-mail til den af kundens kontaktperson oplyste e-mailadresse.

3.8 I tilfælde, hvor det gøres gældende, at Kunden skylder Maguru et pengebeløb, skal sager vedrørende ubestridte krav på under 100.000 kr. behandles ved fogedretten efter den forenklede inkassoproces, mens alle andre krav skal behandles som en småsag efter reglerne i småsagsprocessen, herunder også sager vedrørende bestridte krav på over 50.000 kr.

3.9 I overensstemmelse med punkt 8.2 er kunden forpligtet til straks at give besked til Maguru, hvis kundens kontaktoplysninger ændres. Det er aftalt mellem parterne, at henvendelse til kunden fra Maguru eller fra en samarbejdspartner til Maguru kan ske via brev, e-mail, telefon og SMS.

 

4. TILPASNINGER, SUPPORT MED VIDERE

4.1 I aftaleperioden foretager Maguru vederlagsfrit indholdsmæssige rettelser på hjemmesiden og i annoncekampagnen, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse.

4.2 Maguru yder endvidere vederlagsfri rådgivning til kunden omkring Løsningen, herunder størrelse af kundens annoncebudget, optimering af indhold på hjemmesiden, brug af kundeportalen mv.

 

5. OPPETID

5.1 Maguru garanterer en oppetid (tid hvor hjemmesiden er tilgængelig online) på 99% og tilstræber generelt en så høj og stabil oppetid som muligt døgnet rundt.

5.2 Der er installeret relevant overvågningsværktøj på Maguru’s systemer, som kan registrere eventuelle nedbrud eller uregelmæssigheder.

5.3 Der tages rutinemæssigt backup af hjemmesiden. Da kunden kan have indlagt data siden seneste backup og frem til et eventuelt nedbrud, kan de data, der er indlagt siden seneste backup beskadiges og/eller tabes. Maguru fraskriver sig ethvert ansvar i den anledning, herunder erstatningsansvaret for såvel kundens direkte som indirekte tab. Magurus eneste forpligtelse i forbindelse med nedbrud er at reetablere de indlagte data ud fra den seneste backup. Kunden opfordres derfor til at foretage løbende backup.

 

6. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR

6.1 Aftalen mellem Maguru og kunden træder i kraft, når Løsningen lanceres for kunden og løber en hel kalendermåned ad gangen, indtil abonnementet opsiges.

6.2 Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med én måneds varsel til udgangen af en måned hvis kunden betaler månedligt.

Årsaftaler kan opsiges med én måneds varsel dog tidligst til udløb af perioden. Dvs. betales årsabonnementet d. 1/10 skal Maguru have modtaget skriftlig opsigelse senest d. 31/8. Opsiger kunden i dette tilfælde i eksempelvis maj måned, vil aftalen stadig løbe indtil d. 30/9 og det allerede indbetalte beløb refunderes således ikke.

6.3 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve Aftalen for fremtiden. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet manglende eller forsinket betaling eller afmeldelse af betalingsservice uden samtidig opsigelse af Aftalen.

6.4 Ved opsigelse opgøres saldoen for forudbetalt Google Adwords, og kunden modtager en kreditnota såfremt der måtte være en difference i kundens favør. Der udbetales ikke difference fra måned til måned.

 

7. PERSONDATA

7.1 I det omfang der i forbindelse med Aftalen behandles persondata på vegne af kunden, er Maguru at betragte som databehandler, mens kunden er dataansvarlig. Det indebærer, at Maguru alene må handle i overensstemmelse med Persondataloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger efter instruks fra Kunden, der således afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

7.2 Maguru træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

7.3 Maguru skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

7.4 Kunden giver i forbindelse med indgåelse af Aftalen Maguru instruks til at optage telefonsamtaler efter forudgående aktivt eller passivt samtykke fra den pågældende person, som deltager i telefonsamtalen, og til at registrere, behandle og lagre de pågældende optagne telefonsamtaler i Magurus kundeportal. Endvidere giver kunden Maguru instruks til at indsamle oplysninger, herunder navn og adresse, på de personer, som henvender sig til kunden gennem annoncer og kundens hjemmeside.

7.4.1 For at telefonsamtalerne kan optages, erstattes Kundens normale telefonnummer på hjemmesiden og i annonceringen automatisk med et telefonnummer som leveres og administreres af Maguru. Dette telefonnummer viderestiller til Kundens normale telefonnummer.

7.5 Maguru sikrer som databehandler, at personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af kunden som dataansvarlig, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

7.6 Maguru bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

7.7 Maguru bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

7.8 Maguru forpligter sig til ved ophør af tjenesterne, og efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier.

7.9 Maguru stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

7.10 Formålet med Magurus behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er, at den dataansvarlige kan anvende Magurus løsninger til at indsamle og behandle oplysninger om personer der enten er kunder eller som påtænker at blive kunder hos den dataansvarlige.

7.11 Magurus behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om at Maguru stiller systemer til rådighed for den dataansvarlige og herigennem opbevarer personoplysninger om den dataansvarliges kunder.

7.12 Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse samt korrespondance mellem den kunden og den dataansvarlige samt dennes medarbejder i form af e-mails, tekstbeskeder og telefonsamtaler og dokumenter udvekslet mellem parterne.

7.13 Magurus behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen er ikke tidsbegrænset og varer indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af parterne.

 

8. SUPPORT OG KOMMUNIKATION

8.1 Kontakt til Maguru

8.1.1 Kunden kan kontakte Maguru pr. e-mail eller telefonisk på hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00 på telefonnummer +45 89 88 33 99 eller e-mail hej@maguru.dk

8.1.2 Kunden er berettiget til gratis e-mail og telefonsupport vedrørende kundens Løsning.

8.1.3 Support af Løsningens e-mail produkt inkluderer udelukkende hjælp til Magurus webmail klient (mail.maguru.dk), samt ændring af loginoplysninger i, men ikke selve brugen af og funktioner i, kundens 3. parts software, som bruges af kunden på kundens computere, mobiltelefoner eller øvrige enheder, herunder, men ikke begrænset til: Microsoft Outlook, Google Mail (Gmail) og Apple Mail.

8.2 Kontakt til kunden

8.2.1 Kunden er til enhver tid forpligtet til og ansvarlig for at give Maguru besked, såfremt kundens adresse, e-mail-adresser, telefonnummer eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

8.2.2 Kunden skal sørge for, at Maguru altid er i besiddelse af mindst én e-mail-adresse hos kunden, som kunden ofte kontrollerer for ny post. E-mail-adressen vil af Maguru blandt andet blive anvendt til fremsendelse af oplysninger om drift og lignende.

8.2.3 Kunden accepterer, at Maguru til den af kunden oplyste e-mail adresse løbende sender e-mails vedrørende servicemeddelelser, ændringer og nyheder omkring Maguru.

 

9. LOVLIGHED OG GARANTI

9.1 Maguru påtager sig intet ansvar for lovligheden af kundens egen brug af Løsningen eller indholdet af de af kunden indlagte data i Løsningen. Det er alene kundens ansvar at overholde lovgivningen over for egne kunder og tredjemand.

9.2 Kunden friholder Maguru for ethvert krav og omkostninger i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod Maguru i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller kundens overtrædelse af gældende lovgivning. Dette gælder uanset, om kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget. Maguru er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til uden varsel at hindre kundens brug af Løsningen.

9.3 Maguru giver ikke garanti for et særligt antal kundehenvendelser på baggrund af Løsningen, eftersom dette afhænger af mange forskellige faktorer såsom branche, annoncebudget, geografisk beliggenhed med videre.

 

10. RETTIGHEDER

10.1 Maguru har alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til den kode, der stilles til rådighed for kunden i forbindelse med Aftalen.

10.2 Kunden opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den til rådighed stillede kode og er ikke berettiget til at kopiere koden i videre omfang end nødvendigt af hensyn til den brug, som Aftalen hjemler.

10.3 Kunden opnår ikke i medfør af Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i Løsningen, bortset fra den i Aftalen anførte brugsret.

10.4 Kundens brugsret til den til rådighed stillede kode er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til Maguru.

10.5 Kunden er i tilfælde af Aftalens ophør berettiget til at medtage e-mails, billeder, tekst og andet materiale med undtagelse af materiale, hvortil tredjemand har rettigheder.

10.6 Kundens krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

 

11. ANSVAR

11.1 Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

11.2 Magurus erstatningsansvar over for kunden kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder eventuelt erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af kunden til Maguru betalte vederlag for de seneste 12 måneder, før skaden indtrådte, og Maguru kan ikke drages til ansvar for kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af kundedata samt øvrige følgeskader. Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

11.3 Maguru kan redelegere (flytte) et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver Maguru sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle e-mailkonti samt i tilfælde, hvor kunden har egen e-mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af e-mail. Maguru yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen og/eller tredjeparts e-mailserver ved redelegering af et domænenavn.

11.4 Maguru fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Maguru på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner.

11.5 Force Majeure

11.5.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af Aftalen eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, død hos nøglemedarbejdere, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

 

12. OVERDRAGELSE

12.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Magurus skriftlige samtykke.

12.2 Maguru er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

 

13. ÆNDRINGER

13.1 Aftalen kan til enhver tid ændres af Maguru med 2 måneders varsel. Ændring af Aftalen vil blive varslet på Magurus hjemmeside, ligesom Maguru vil udsende en servicemail til kunden, der orienterer om ændringen.

 

14. TVISTER

14.1 Enhver tvist mellem Maguru og kunden, der vedrører eller udspringer af Aftalen, skal afgøres efter dansk ret ved Magurus til enhver tid værende hjemting i Danmark.

Get a demo

Fill out the form below, and we will call and schedule time for a conference call.

We will call you at the agreed time and send you a link so you can follow your screen.

  *
  *
  *

  Get a Free Demo

  Experience Maguru's tools with a free and no-obligation demo. Then you can see how we can make a difference to your company.

  Request a call